Huili tilan logo ja sakset.

Huili tila

Hiukset ja meikkaukset ammattitaidolla
Me

Tiina
Talvensaari

Parturi-kampaaja, ekokampaaja

Olen työs­ken­nel­lyt parturi-kampaa­jana 16 vuot­ta. Vuodet ovat kul­jet­ta­neet pal­kal­li­se­na työs­ken­te­lys­tä vuokra­tuo­lil­le ja ihana oma liike, Huili tila avasi ovensa vuoden 2012 lo­pussa.

Olen koulu­tuk­sel­tani parturi-kampaaja ja lisä­koulu­tuk­sena olen suorit­tanut Eko­kampaaja­tut­kin­non. Eko­kampaa­jana olen sitou­tunut teke­mään työ­täni luonnon­mukai­suut­ta kunni­oit­taen ja kes­tä­vän kehityk­sen periaat­teita noudat­taen. Työs­säni pyrin löytä­mään mahdol­li­sim­man luonnon­mukai­set tavat toimia, ammat­ti­tai­dosta ja laa­dusta tin­ki­mättä. Toimin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä Suo­men Eko­yrittäjät ry:n ja Suo­men Eko­kampaa­jien hal­li­tuk­ses­sa.

Huiliin olen halun­nut luoda puit­teet ja tunnel­man, jossa asiak­kaat ja ammat­ti­lai­set viih­ty­vät. Lämpi­mästi tervetuloa!


Laura
Makkonen

Parturi-kampaaja, ekokampaaja

Olen työs­ken­nel­lyt parturi-kampaajana vuo­des­ta 2000, ja eko­kampaa­jaksi val­mis­tuin keväällä 2015.

Kiin­nos­tuk­se­ni luon­non­mu­kai­sem­paan ja eet­ti­sem­pään elä­mään sai mi­nut etsi­mään eko­logi­sem­paa työ­ympäristöä, missä nämä ar­vot otet­tai­siin huo­mi­oon myös hiuk­sia hoi­det­ta­es­sa. Niinpä pol­ku­ni joh­dat­ti minut tänne Huili tilaan.

Teen kai­ken­lai­sia par­tu­rin ja kam­paa­jan töi­tä, sekä rip­sien ja kul­mien kesto­vär­jäyk­siä. Eri­tyis­osaa­mis­tani ovat hius­ten kasvi­vär­jäyk­set, kam­pauk­set sekä parturi­työt.

Pyrin työs­ken­te­le­mään mah­dol­li­sim­man luon­non­mu­kai­sil­la tuot­teil­la, ym­pä­ris­töä kun­ni­oit­taen ja asiak­kaan toi­vei­ta kuun­nel­len.


Jaana Veronika
Kuittinen

Maskeeraaja-meikkaaja

Suoritin maskee­rauk­sen Cidesco­tutkin­non vuonna 2001 ja olen siitä läh­tien työs­ken­nel­lyt free­lan­ce­ri­na mai­non­nan, lyhyt­elo­ku­vien, leh­tien, yri­tys­jul­kai­su­jen, tapah­tumien ja yksityis­asiak­kaiden parissa. Ar­vi­oin myös Teatteri­alan ammatti­tutkin­tojen näyttö­kokeita.

Kuvauskeikat tekevät työajoistani vaihtelevia, joten Huilista löy­dät minut var­mim­min ajan­varauk­sel­la ja usein lauan­tai­sin. Mie­lui­ten luon aina koko­nai­suuk­sia, eli teen sekä mei­kin että kam­pauk­sen asiak­kaal­le tilai­suu­teen sopi­vaksi. Teen klassiset kauneusmeikit ja kampaukset varmalla otteella, mutta halutessasi voin täydentää juhlalookisi vaikkapa decolteelle tai käsivarsille maalatulla bodypaintingillä!

Oma studio­valoil­la varus­tet­tu meik­ki­huo­ne on yksi saavu­tet­tu unelma. Esiinnyn myös juhlissa laulaja-pianistina!

Kurkista omille sivuilleni:
www.maskeeraus.com

Minut tavoitat parhaiten numerosta:
050 301 4115


Krista
Karppinen

Maskeeraaja-meikkaaja

Maskeeraaja-meikkaajan ammat­ti vei minut vauh­dil­la muka­naan val­mis­tut­tu­ani vuon­na 2007 International Maker Academystä Hel­sin­gis­tä.

Teen freelancerina meikki- ja maskeeraus­töitä Kansallis­teatterissa, elokuva­tuotannoissa ja YLE:llä mm. aamu­television, uutisten ja Uuden Musiikin Kil­pai­lun parissa. Huili tilan ihanassa meikki­huonees­sa palvelen yksityis- ja yritys­asiak­kaita moni­puoli­sesti meikk­ien ja kampaus­ten tiimoilta. Tarvittaessa liikun joustavasti myös asiakkaan luokse, esimerkiksi hää­seu­ruei­den kaunis­ta­mi­set hotel­lilla ja yritys­kuvaukset asiak­kaan halua­massa lokaa­tiossa.

Terve­tuloa myös omille sivuil­leni:
kristakarppinen.com

Tavoitat minut parhaiten numerosta:
050 374 0086


Palvelut

Huilista saat ammattitaitoiset kauneusalan palvelut

Palveluihimme kuuluvat parturi- ja kampaamo­työt sekä meik­kauk­set ja mas­kee­rauk­set. Hiuspuolella käytämme ensisijaisesti luonnonkosmetiikkaa sekä kasvivärejä. Mainitsethan meikkaus- ja kampauspalveluita varatessasi, jos haluat meikin/kampauksen tehtävän täysin luonnonkosmetiikalla. Viihtyisät ti­lam­me mah­dol­lis­ta­vat mo­nen­lai­set ti­lai­suu­det: hää­päi­vän kau­nis­tau­tu­mi­set, polt­ta­ri­mas­kee­rauk­set ja teema­kuvauk­set, räätä­löi­dyt kau­neus­illat ystävä- tai työ­poru­kalle, etkoi­lut hius­ten ja meikki­opas­tus­ten parissa.

Myös suu­rem­pien seu­ru­ei­den kau­nis­tau­tu­mi­set onnis­tu­vat Hui­lis­sa, tarvit­ta­essa koko­amme ympä­ril­lesi huippu­tii­min, jotta Sinä ja ys­tä­väsi saat­te valmis­tautua juh­laan yh­des­sä pai­kassa. Huiliin mahtuu muka­vas­ti noin kym­me­nen hen­gen seurue.

Meillä on hyvät puit­teet myös pieni­muo­toi­sel­le valo­kuvauk­sel­le erin­omai­sen valais­tuk­sen ansiosta ja tilo­jamme voi vuok­rata mm. ku­vaus­käyttöön.Hinnasto

Hiukset

Hiusten muotoilut

36,00 – 65,00 €

Väripaketit

110,00 – 160,00 € (sis. leikkaus)

Kasviväri

110,00 – 160,00 € (sis. leikkaus)

Värikäsittelyt (tuntityönä)

80,00 € / tunti

Pesu & föönaus

43,00 €


Kampaukset

Lyhyet hiukset

43,00 – 65,00 €

Puolipitkät

65,00 – 95,00 €

Pitkät

85,00 € – 110,00 €

Pitkät ja paksut + valkki

100,00 € – 130,00 €

Koekampaus

80,00 € / tunti


Hius- ja hiuspohjahoidot

Hoidot (merilevä, savi)

45,00 – 70,00 €
80,00 – 90,00 € (sis. leikkaus)

Intialainen päähieronta
(sis. pesu)

30 min. 45,00 €
45 min. 55,00 €

Intialainen päähieronta ja hiusten leikkaus

60 min. 65,00 – 100,00 €

Intialainen päähieronta ja kasviväri

alk. 150,00 €

Energialeikkaus
(sis. intialainen päähieronta)

80,00 € – 100,00 €


Meikkaus ja maskeeraus

Ripset ja kulmat kestovärjäys

32,00 €

Ripset tai kulmat kestovärjäys

18,00 €

Meikki

95,00 €

Häämeikki

95,00 € (sis. ripsitupsut ja kulmien siistimisen)

Koemeikki

95,00 €

Sulhasen meikki

30,00 €

Hääpäivän tuotepaketti

40,00 € (sis. Ben Nye -huulipunan ja irtopuuterin)

Erikoismaskeeraus

alk. 90,00 € / tunti

Meikkausopastus

175,00 € / henkilö

Pariopastus kahdelle

140,00 € / henkilö (kesto noin kolme tuntia)


Kauneusillat

Voit varata Huili​ tilan​ meikkihuoneen oman seurueesi käyttöön alkuillaksi yhden tai kahden kauneuden ammattilaisen seurassa​!​ Iltama suunnitellaan juuri teidän toiveidenne mukaisesti kuohuvan ja pienen ​naposteltavan​ kera​. Tässä muutama hintaesimerkki:

6 hlöä / 70​,00 ​€ per nenä (​2 tekijää, 2 tuntia)
8 – 10 hlöä / 50​,00​€ per nenä (2 tekijää, 2 tuntia)

​Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Hinnat sisältävät alv. 24 %


Ajankohtaista


Tuotteet
joita käytämme


Huilista voit ostaa laa­duk­kai­ta hius­tuot­tei­ta,
ammatti­meikki­tuotteita ja -sivel­ti­miä.

Valitsemme tuotteet aina henkilö­koh­tai­ses­ti, jotta tuote- ja väri­va­lin­nat osu­vat var­mas­ti koh­dal­leen. Tuote­valin­nois­sam­me olem­me pai­not­ta­neet pait­si tek­nis­tä laa­duk­kuut­ta, myös tuot­tei­den luonnon­mu­kai­suut­ta.
Kuvat


Ota yhteyttäTilaa Huilin uutiskirjeHuili tila

Museokatu 15
00100 Helsinki